Argumenty przemawiające za przyjęciem BIM w Polsce – artykuł Iaina Leydena dla magazynu Contact

Iain Leyden – Dyrektor Regionalny Europtima

Modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modelling, w skrócie: BIM) zdobywa coraz większą popularność w architekturze, inżynierii i budownictwie na całym świecie — można się o tym łatwo przekonać nawet podczas lektury przy porannej kawie.

Z ogólnoświatowego badania nad BIM opublikowanego przez Construction IT Alliance w lutym 2017 r. wynika, że w większości z 32 objętych nim krajów albo istnieje obowiązek stosowania BIM przy realizacji zamówień publicznych, albo przyjęto etapowe podejście do wdrażania rozwiązań w tym zakresie, albo planowane jest wprowadzenie obowiązku stosowania BIM w przyszłości. Do wdrożenia BIM nie przygotowywano się tylko w niecałej jednej piątej krajów. Uderzył mnie jednak fakt, że w badaniu nie uwzględniono Polski.

Doświadczenia brytyjskie

Z kolei Wielka Brytania — chociaż nie była pierwszym państwem wdrażającym BIM — zdecydowanie stała się światowym liderem w zakresie implementacji tego rozwiązania.

W maju 2011 r. brytyjski rząd opublikował dokument „2011 Government Construction Strategy” opisujący rządową strategię budowlaną, której głównym celem było zmniejszenie kosztów sektora publicznego nawet o 20%. Dla wszystkich projektów finansowanych centralnie z funduszy publicznych wprowadzono założenie osiągnięcia tego celu do 2016 r. poprzez wymóg współpracy przy BIM co najmniej na Poziomie 2. Obowiązek ten wszedł w życie w kwietniu 2016 r. Utworzono grupę zadaniową ds. BIM mającą wspierać rząd i branżę budowlaną w dążeniu do tego celu. Ta wysoce skuteczna strategia brytyjskiego rządu zmusiła tamtejszą branżę budowlaną do szybkiego dostosowania się.

Innymi kluczowymi liderami, którzy wpłynęli na gruntowną modernizację brytyjskiej branży budowlanej, są: UK BIM Alliance, British Standards Institute (Grupa BSI), Construction Industry Council oraz buildingSMART w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

W międzyczasie brytyjski przemysł pozyskał wiele przydatnych doświadczeń, wskazówek, narzędzi i badań, które mogą stanowić źródło informacji dla polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W szczególności mowa o takich dokumentach jak:

  • PAS 1192 — brytyjskie standardy i publicznie dostępne specyfikacje (PAS), czyli zestaw dokumentów opracowanych w celu pomocy branży budowlanej we wdrożeniu BIM Poziomu 2,
  • CIC BIM Protocol (2013) — protokół Construction Industry Council,
  • Outline Scope of Services for the Role of Information Management (2013) — orientacyjny zakres usług w dziedzinie zarządzania informacją,
  • COBie-UK-2012 — brytyjskie wydanie Construction Operations Building Information Exchange [Wymiana informacji o działalności budowlanej].

Brytyjski rząd pracuje obecnie nad bardziej zaawansowaną koncepcją niż zakładane początkowo przekształcenie branży w „cyfrowe budowanie Wielkiej Brytanii”, w którym technologia BIM łączy się z internetem rzeczy, zaawansowaną analityką danych i gospodarką cyfrową, aby umożliwić efektywniejsze planowanie nowej infrastruktury przy niższych kosztach oraz wydajniejszą eksploatację. BIM Poziomu 3 będzie stanowić ważny program służący realizacji tych aspiracji, co po raz pierwszy przedstawiono w strategicznym planie „2015 Digital Built Britain Level 3”.

Perspektywa europejska

Europejski sektor publiczny również poczynił krok w kierunku wypracowania wspólnego podejścia do wprowadzenia modelowania informacji o budynkach (BIM), polegający na wydaniu nowego podręcznika.

6 lipca 2017 r. unijna grupa zadaniowa ds. BIM – ogólnoeuropejska organizacja pozyskująca wiedzę fachową nt. sektora publicznego od właścicieli infrastruktury i nieruchomości publicznych, klientów z sektora publicznego i decydentów z 21 krajów, opublikowała Podręcznik wprowadzania modelowania informacji o budynku przez europejski sektor publiczny [Handbook for the Introduction of Building Information Modelling by the European Public Sector ].

Publikacja zachęca do szerszego wprowadzania BIM w odpowiedzi na rosnące wyzwania, jakim stawiają czoła rządy całej Europy i klienci z sektora publicznego. BIM ma stymulować wzrost gospodarczy i konkurencyjność przy jednoczesnym zapewnieniu racjonalnego wykorzystania publicznych pieniędzy. Podręcznik ten opracowano w kontekście trzech powiązanych czynników strategicznych:

  • szybkiego wzrostu liczby inicjatyw BIM europejskiego sektora publicznego,
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE zachęcającej do stosowania BIM przy realizacji zamówień publicznych,
  • apelu Komisji Europejskiej o opracowanie wspólnych ram wprowadzenia BIM do europejskiego sektora robót publicznych i branży budowlanej.

W Polsce zachęcać do tego może inicjatywa Tomasza Żuchowskiego, sekretarza stanu Ministerstwa Infrastruktury, który 20 października 2017 r. zorganizował pierwsze spotkanie dotyczące rozpoczęcia pilotażowych projektów mających na celu weryfikację wdrożenia metodologii BIM w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele operatora systemu przesyłowego, GDDKiA, operatora infrastruktury kolejowej PKP PLK, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także szefowa Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Anita Oleksiak.

Jednostki sektora publicznego, np. GDDKiA czy PKP PLK, już podjęły kroki w kierunku uruchomienia projektów pilotażowych i konsultacji branżowych. GDDKiA wprowadza pilotażowe projekty nakładające obowiązek stosowania procesów i technologii BIM w pracach projektowych nad obwodnicą Zatorów przy skrzyżowaniu dróg krajowych DK28 i DK44, zaś PKP PLK konsultuje z branżą zastosowanie takiej technologii i procesów w pracach związanych z krajową infrastrukturą kolejową.

buildingSMART

Szczególną cechą wielu rządowych programów BIM na całym świecie jest zaangażowanie buildingSMART Alliance. Celem tej organizacji jest zmniejszenie kosztów przy zwiększeniu wartości i poprawie parametrów ekologicznych budynków poprzez wykorzystanie otwartych, współużytkowanych informacji o zasobach. Sojusz buildingSMART stał się liderem wdrażania BIM dzięki rozwojowi i utrzymaniu platformy Industry Foundation Class (IFC) umożliwiającej interoperacyjność rozmaitych natywnych programów CAD. Obecnie na świecie działa 18 oddziałów buildingSMART.

6 listopada 2017 r. dokumenty założycielskie buildingSMART Polska podpisały podmioty: Hochtief Polska, WARBUD, Mostostal Warszawa, Electra M&E Polska, MOTA-ENGIL oraz ENGIE Technika Instalacyjna.

Jaka przyszłość dla Polski?

Jak widać na przykładzie brytyjskim, istnieje kilka dobrych powodów, dla których władze powinny odgrywać wiodącą rolę w propagowaniu szerszego korzystania z BIM. Są to m.in.: lepsze wykorzystanie publicznych funduszy (brytyjska grupa zadaniowa ds. BIM twierdzi, że za cenę pięciu obiektów zaprojektowanych na papierze można wybudować sześć szkół lub szpitali oraz zaoszczędzić do 30% kosztów operacyjnych w całym okresie eksploatacji budynku); zamówienia publiczne jako czynnik motywujący do innowacji; tworzenie sieci współpracy po wdrożeniu BIM to również wsparcie MŚP; a także wsparcie cyfryzacji sektorów przemysłowych.

W drodze współpracy i wymianie najlepszych praktyk Polska może przyspieszyć własne inicjatywy BIM, ucząc się od innych.

This page is also available in: enEnglish

Brak możliwości komentowania.